Privatumo politika

BENDROJI INFORMACIJA

Varėnos rajono savivaldybės administracijos (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas, naudojantis Duomenų valdytojo valdoma mobiliąja programėle. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir (ar) paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (mobilųjį telefoną, planšetę) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Varėnos rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas:    188773873

Adresas:              Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna

Telefonas:            +370 310 31500

El. paštas:            info@varena.lt 

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią mobiliąją programėlę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiame Privatumo politikos apraše. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų mobiliojoje programėlėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir (ar) paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo mobilios programėlė lankytojų duomenys bus renkami, laikantis galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie mobiliosios programėlės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

 

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?

Informacija, kaip naudojate mūsų mobiliają programėlę

Jeigu Jūs lankotės mūsų mobiliojoje programėlėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus, arba automatiškai generuojama vizitų statistika.

Duomenų tikrinimui siunčiama informacija:

 • vartotojo ID – reikalingas vartotojo identifikavimui;
 • GPS lokacija – reikalinga naviguoti ir duomenų tikrinimui;
 • laikas – reikalingas duomenų tikrinimui;
 • IP adresas – reikalingas duomenų tikrinimui;
 • telefono modelis ir jo operacinės sistemos versija – reikalinga duomenų tikrinimui;

Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi mūsų mobiliosios programėlės turiniu su Jūsų sutikimu.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis tam tikromis paslaugomis.

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

 • sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį;
 • vartotojo ID, GPS lokaciją, laiką, IP adresą, telefono modelį ir jos operacinės sistemos versiją naudojame duomenų tikrinimui, taškų skaičiavimui.
 • kitais būdais su jūsų sutikimu.⃰

⃰ Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

 

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra Jūsų sutikimas atskleisti asmens duomenis;
 • institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

 

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, mobilioji programėlė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

JŪSŲ TEISĖS

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikdamas tiesiogiai adresu Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna; paštu P Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna, el. paštu info@varena.lt

Duomenų valdytojas, gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos pateikia atsakymą ir atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikalstamų veikų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

SLAPUKAI

Šioje mobilioje programėlėje slapukai nenaudojami.

 

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

paštu: Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna

telefonu: +370 310 31500

el. paštu: info@varena.lt